Ivo Barteček
Ivo Bartečekuniverzitní profesor

Ivo Barteček

Žiji a pracuji v Olomouci. Jsem univerzitní profesor a současnosti přednáším na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Do roku 1991 jsem byl vědeckým pracovníkem Československé akademie věd, poté působil na univerzitách v Ostravě, Zlíně a Olomouci. V letech 2003 až 2010 jsem byl děkanem Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Jsem popularizátor vědy, autor odborných monografií, organizátor výstav, komentátor společenského dění.  Odborně se věnuji českým a světovým dějinám novověku. Jako člen správního výboru Československého ústavu zahraničního se angažujei ve prospěch Čechů v zahraničí.

Jsem otec dvou dospělých synů, kteří pracují v IT sféře.

Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky jsem nezávislým kandidátem s podporou Strany soukromníků České republiky.

 • Univerzitní profesor…
 • Žiji a pracuji v Olomouci…
 • Popularizátor vědy…
 • Organizátor výstav…
 • Komentátor společenského dění…

Biografie

Po absolutoriu studia historie a germánské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studijním pobytu na Humboldtově univerzitě v Berlíně se specializoval na dějiny Latinské Ameriky. Do roku 1990 působil v oddělení Latinské Ameriky Orientálního ústavu ČSAV (Praha), následně v Historickém ústavu ČSAV. Od první poloviny 90. let dodnes vysokoškolský učitel, nejdříve na Katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Od roku 1995 dodnes na Katedře historie FF UP v Olomouci. V roce 2004 byl jmenován profesorem obecných dějin. Žák profesora Josefa Polišenského.

V letech 1998 až 2004 vykonával funkci vedoucího Katedry historie FF UP, od roku 2003 do roku 2010 ve dvou volebních obdobích děkanem FF UP v Olomouci. V letech 2012 až 2014 děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V současnosti profesor na mateřské olomoucké univerzitě.

Člen oborových a vědeckých rad. Bývalý člen Českého národního komitétu historiků, Vědecké archivní rady Ministerstva vnitra ČR, pracovní skupiny pro historické vědy Akreditační komise Vlády ČR. Spolupracovník Střediska Ibero-amerických studií FF UK Praha, člen správní rady Československého ústavu zahraničního Praha. Působí v redakčních radách časopisů – Časopis Matice moravské (Brno), Ibero-Americana Pragensia (Praha), Folia Historica Bohemica (Praha), Prague Papers on History of International Relations (Praha), Historický obzor (Praha) a další.

Odborně se věnuje dějinám a kultuře latinskoamerického světa a české krajanské komunitě na americkém kontinentu, středoevropsko-latinskoamerickým vztahům. Organizátor expedicí Lidé a země na konci druhého tisíciletí – Jižní Amerika (1997/1998), Titicaca I (2004), Titicaca II (2005). Absolvoval desítky studijních a konferenčních pobytů, autor odborných studií a monografií. V roce 2004 spoluorganizátor světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění (USA) na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Věnuje se popularizaci vědy, ediční činnosti, organizátor a kurátor výstav s výtvarnou tematikou. Zájem o výtvarné umění a péče o kulturní odkaz jej uvedly do presidia Asociace starožitníků ČR (Praha) a Unie výtvarných umělců Olomoucka. Komentátor společenského dění – Česká televize, Český rozhlas (Jak to vidí 2007-2011). Držitel Stříbrné medaile UP. Žije a pracuje v Olomouci.

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016 kandiduje jako nezávislý s podporou Strany soukromníků České republiky v obvodu č. 61 – Olomouc.

Foto ___ Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., historik, iberoamerikanista, editor, cestovatel. Narozen 18. 9. 1953 ve Starém Bohumíně, studoval historii a německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Po ukončení studia zaměstnán jako vědecký pracovník v oddělení Latinské Ameriky Orientálního ústavu Československé akademie věd v Praze a v Ústavu československých a světových dějin/Historickém ústavu ČSAV (Praha/Brno). Od počátku devadesátých let 20. století působí jako vysokoškolský učitel. Habilitační (1997) a profesorské řízení (2004) absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru obecné dějiny.

V letech 1998–2004 vykonával funkci vedoucího Katedry historie FF UP, od roku 2003 do roku 2010 funkci děkana FF UP ve dvou volebních obdobích. Na Filozofickou fakultu UP v Olomouci uvedl nové studijní obory – judaistiku, archeologii, kulturní antropologii. Inicioval ustavení stálé komise děkanů filozofických fakult České republiky. V letech 2012–2014 děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Profesní kariéra je věnována dějinám novověku. V postgraduálních seminářích u profesora Josefa Polišenského (FF UK Praha) se specializoval na dějiny iberoamerického světa. V latinoamerikanistice se věnuje středoevropsko-latinskoamerickým vztahům, vystěhovalectví a exilu, dějinám cestopisu. Specializovaná témata historické geografie, historické kartografie a historického místopisu aplikuje na příkladu jezera Titicaca (Peru/Bolívie, expedice Titicaca I/2004, Titicaca II/2005). Absolvoval několik desítek zahraničních studijních a konferenčních pobytů v Evropě, Jižní Americe, Severní Americe a na Blízkém Východě.

V provázanosti s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky iniciátor a organizátor projektu Lidé a země na konci 20. století s cílem aktualizovat informace o české krajanské komunitě v Latinské Americe (1997 až 1998). Dlouhodobě spolupracuje s krajanskou obcí ve Venezuele.

Ve vztahu kČechům a Slovákům v cizině byl v roce 2004 spoluorganizátorem kongresu československé Společnosti pro vědy a umění SVU (USA) na Univerzitě Palackého v Olomouci. V postavení člena správního výboru Československého ústavu zahraničního (Praha) se angažuje ve prospěch českých krajanských komunit ve Vídni (Rakousko) a Daruvaru (Chorvatsko).

Člen oborových rad na FF UP v Olomouci, na FF UK v Praze a na Přírodovědecké fakultě v Ostravské univerzity v Ostravě. Bývalý člen pracovní skupiny historie Akreditační komise Vlády ČR, Českého národního komitétu historiků, Vědecké archivní rady Ministerstva vnitra ČR, Vědecké rady UP v Olomouci, Vědecké rady UTB ve Zlíně. Člen Vědecké rady Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Spolupracovník Střediska iberoamerických studií FF UK v Praze.

Člen redakčních rad – Časopis Matice moravské (Brno), Folia Historica Bohemica (Praha), Historický obzor (Praha), Ibero-americana Pragensia a další. Člen Venezuelsko-české asociace/Asociación Venezolano-Checa (Caracas).

Výběr zpublikovaných monografií: Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku (Olomouc 1999), Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století (ve spolupráci s J. Polišenským, Olomouc 2002), Dobytí aosvobození Latinské Ameriky (ve spolupráci s J. Kuncem, Olomouc 2008, 2016). České umění v exilu/Tschechische Kunst im Exil – Vídeň/Wien (ve spolupráci s J. Hastíkem, Olomouc 2010), Češi a Slováci v Chile ve 20. století (ve spolupráci s J. Jiránkem, Olomouc 2012 a 2013). Editor spisů – Vlastimil Kybal, Po československých stopách v Latinské Americe (Olomouc 2003), F. C. Štěrba, Češi a Slováci v Latinské Americe (Olomouc 2008). Editor/výkonný redaktor/spoluautor více než šesti desítek samostatných knižních a sborníkových titulů, příkladem Ad honorem Josef Polišenský (Olomouc 2007), Jan Bistřický–Stanislav Červenka, Olomoucké Horologium (Olomouc–Praha 2011). Řídí knižnici Verbum (FF UP v Olomouci). Publikuje v České republice a v zahraničí.

Ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého v Olomouci a dědici J. L. Fischera garant vydávání díla J. L. Fischera, prvého rektora obnoveného univerzitního učení v Olomouci – Výbor z díla I (Praha–Olomouc 2006), Výbor z díla II (Olomouc 2009), Výbor z díla III (Olomouc 2013).

Popularizátor vědy. Spoluautor projektů Dalimilova kronika v Olomouci (2006) a Portolánový atlas 1563 v Olomouci (2008). Komentátor společenského dění v pořadech Českého rozhlasu Praha Jak to vidí (2007–2011). Popularizátor Latinské Ameriky.

Věnuje se prezentaci fotografie – Ostrava v dobových pohledech (spoluautor J. Tejkal, Ostrava 1997 a 1998), Ostrava in Period Postcards (spoluautor J. Tejkal, Ostrava 1997), Milan Borovička – Žena (Ostrava 2001), Tereza z Davle – Feminissimo (spoluautor textové části, Praha 2009).

Zprostředkoval předání kresebného odkazu malíře Jana Zrzavého Národní galerii v Praze (2008). Píše o moderně – Alena Kavčáková a Ivo Barteček, Kniha výtvarných autogramů evropské moderny / The Book of Artistic Autographs of European Modernists (Olomouc 2015).  Organizátor a kurátor výstav s výtvarnou tematikou, sběratel výtvarného umění. Člen prezídia Asociace starožitníků ČR (Praha).

Vlastní výtvarná práce se váže přednostně ke koláži a kresbě. Vystavuje na ose Olomouc – Praha. Naposledy v Latin Art Gallery Praha (2015 a 2016). Člen Unie výtvarných umělců Olomoucka. Žije a pracuje v Olomouci.

Informace o autorovi (heslo Ivo Barteček)

 • Lexikon současných českých historiků, Praha 1999, s. 22–23.
 • Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Praha 1999, s. 65–66.
 • Who is Who, Who is Who Verlag 2003, 2. vydání, s. 43.
 • Who is Who, Who is Who Verlag 2007, 6. vydání, s. 51.
 • Jak to vidí? Český rozhlas Praha, 2007–2011.
 • Mezi raným novověkem a součastností. Jubilující Ivo Barteček. Střední Morava 36, Olomouc 2013, s. 122–134.
 • Životní jubileum prof. PhDr. Iva Bartečka, CSc., Historica Olomucensia 46, Olomouc 2014, s. 281–284.

zc.kecetrab@ovi
 • Na emaily odpovídám obykle do 24 hodin
 • každé úterý od 6. září do 4. října 2016 od 16 do 18 hodin v Caffé Trieste, Dolní náměstí 18, Olomouc

České země a Španělsko
Ivo Barteček, editor
Ostrava 1996

Josef Polišenský | Ivo Barteček
Dějiny Iberského poloostrova do přelomu 19. a 20. století
Olomouc 2002

Vlastimil Kybal
Po československých stopách v Latinské americe
Ivo Barteček, editor
Olomouc 2003

Ivo Barteček | Jan Tejkal
Ostrava v dobových pohledech
Ostrava 1997 a 1998
Ostrava in Period Postcards
Ostrava 1997

Dalimilova kronika v Olomouci
Ivo Barteček, spoluautor projektu
Ostrava 2006

F. C. Štěrba
Češi a Slováci v Latinské Americe
Ivo Barteček, editor
Olomouc 2008

Portolánový atlas 1563 v Olomouci
Ivo Barteček, spoluautor projektu
Olomouc 2008

Ivo Barteček | Jiří Hastík
České umění v exilu / Tschechische Kunst im Exil / Wien
Olomouc 2010

Jiří Jiránek | Ivo Barteček
Češi a Slováci v Chile ve 20. století
Olomouc 2012 a 2013

Alena Kavčáková | Ivo Barteček
Kniha výtvarných autogramů evropské moderny.
The Book of ArtisticAutographs of European Modernists
Olomouc 2015

Ivo Barteček
Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku
Olomouc 1999

Ivo Barteček
Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe
Olomouc 2001

Ivo Barteček
Nejstarší kartografický obraz Moravy
Olomouc 2004

Ivo Barteček
Milan Borovička | Žena
Ostrava 2001

Ad honorem Josef Polišenský 1915–2001
Ivo Barteček, editor
Olomouc 2007

Jiří Kunc | Ivo Barteček
Dobytí a osvobození Latinské Ameriky
Olomouc 2008 a 2016

Tereza z Davle | Feminissimo
texty Michael Rittstein | Vladimír Poštulka | Ivo Barteček | Karel Čech
Praha 2009

Jan Bistřický–Stanislav Červenka
Olomoucké Horologium
Ivo Barteček, spolueditor
Olomouc 2011

J. L. Fischer
Výbor z díla I, II, III
Ivo Barteček, organizační garant
Olomouc 2006, 2009 a 2013

Nabízím zkušenostslušnostzastání.

Nezávislý kandidát do Senátu Parlamentu České republiky!